Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden gelden op alle offertes van VASTGOEDMARKETING, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.

Aankoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing op VASTGOEDMARKETING, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de zaakvoerder(s) van Groep VM aanvaard.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST & INSPANNINGSVERBINTENIS

2.1 Een overeenkomst tussen VASTGOEDMARKETING en de klant komt tot stand wanneer de klant een opgemaakte offerte aanvaardt door ondertekening, al dan niet digitaal, door een bevestiging van de klant via e-mail, via een bestelling geplaatst op de website, of via diverse berichtenapplicaties of na het verzoek om de werkzaamheden te starten.

2.2 De offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. VASTGOEDMARKETING heeft steeds het recht de goedgekeurde ontvangen bestellingen te aanvaarden of te weigeren zonder consequenties.

2.3 De klant is steeds verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van informatie, medewerking en input aangaande de door VASTGOEDMARKETING geleverde diensten en werken.

2.3 Alle wijzigingen of extra diensten, al dan niet in lijn van maar niet inclusief de offerte, worden uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders schriftelijk afgesproken.

2.4 Reis- en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant aan het geldend uurtarief, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

ARTIKEL 3. BESTELLING

3.1 Elke bestelling is een aanvaarding door de klant of opdrachtgever van onze algemene voorwaarden en slechts bindend na schriftelijke bevestiging door onze firma. De handtekening van de klant op documenten en zijn e-mails zijn voor hem bindend.

3.2 Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, conform artikel 1120 van het Burgerlijk Wb, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

ARTIKEL 4. ANNULATIE VAN DE OVEREENKOMST EN/OF BESTELLING

4.1 HERROEPINGSRECHT VOOR KLANTEN DIE DE HOEDANIGHEID VAN CONSUMENT HEBBEN

4.1.1 Principe

Bij overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten de onderneming beschikt de klant die de hoedanigheid van consument heeft over het recht, gedurende een termijn van 14 dagen, om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen. Voormelde termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

  • Voor overeenkomsten op afstand

Elke door de klant geplaatste bestelling, of deze nu via de website www.VASTGOEDMARKETING.be , e­‐mail of telefonisch wordt geplaatst, bindt de klant van zodra de bestelling bekrachtigd wordt. De klant zal gecontacteerd worden om de bestelling te bevestigen en om een afspraak ter plaatse te maken.

In overeenstemming met artikel 47 uit het boek VI “marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek Economisch recht (WER boek VI), beschikt de consument, die als privé persoon een beroep doet op onze diensten zonder dat er een bezoek ter plaatse heeft plaatsgevonden om de offerte of de bestelbon op te stellen, door zich op onze website in te schrijven, over een termijn van 14 kalenderdagen binnen dewelke hij de overeenkomst op afstand kan herroepen vanaf de dag van zijn inschrijving. Hij/zij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete zonder opgave van motief, evenwel met inachtneming van de voorwaarden bepaald onder punt 7.2. tot 7.4

  • Voor overeenkomsten gesloten buiten de verkoopruimte

In overeenstemming met artikel VI.67 van het WER, beschikt de klant die een contract buiten de lokalen van het bedrijf vastlegt, eveneens over 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand te herroepen, vanaf de dag van zijn inschrijving, zonder motief of boete te moeten betalen.

4.1.2 Toestemming om de overeenkomst reeds aan te vatten voor het einde van de herroepingsperiode en verlies van herroepingsrecht

De klant geeft bij de ondertekening van de overeenkomst zijn toestemming om de uitvoering van de overeenkomst reeds aan te vatten voor het einde van de herroepingsperiode.

De klant verzoekt derhalve uitdrukkelijk, conform artikel VI.46§8 en VI.65§2 WER, om de uitvoering van de overeenkomst aan te vatten.

De klant erkent eveneens dat hij zijn herroepingsrecht sowieso verliest, wanneer de overeenkomst reeds volledig werd uitgevoerd. De overeenkomst is volledig uitgevoerd, wanneer alle diensten binnen het bestelde pakket zijn volbracht, en wanneer het onroerend goed van de klant online staat. In dergelijk geval kan er geen enkele terugbetaling geschieden.

4.1.3 Wijze van herroeping

De klant mag zich herroepen voor de afloop van de termijn door het bedrijf te verwittigen; ofwel met behulp van een herroepingsformulier, beschikbaar op de website, ingevuld en ondertekend per aangetekende zending opstuurt; ofwel met een met de hand geschreven herroepingsbrief, getekend en per aangetekende zending opstuurt.

4.1.4 Terugbetaling

De terugbetaling zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen onder punt 7.1. en 7.2.

De terugbetaling van het bedrag zal binnen de 14 opeenvolgende werkdagen gebeuren na de datum wanneer het bedrijf kennis heeft genomen van de uitoefening van het herroepingsrecht. Na de geldige termijn, zullen de verschuldigde bedragen aan de klant verhoogd worden met de wettelijke en van kracht zijne interesten.

Van bovenvermeld bedrag zal, gelet op het verzoek onder punt 7.2. aan VASTGOEDMARKETING, een bedrag van de terugbetaling in mindering worden gebracht dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op het moment dat de klant VASTGOEDMARKETING ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de klant aan VASTGOEDMARKETING moet betalen wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Deze regeling wordt zowel voorzien door artikel VI.71 §3 WER en VI51 §3 WER.

4.2 De annulatie van de overeenkomst en/of bestelling door de klant die niet vallen onder het herroepingsrecht, is enkel mogelijk zolang VASTGOEDMARKETING haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van 250 EUR per goedgekeurde offerte.

4.3 Elke overeenkomst met een maandelijks wederkerend bedrag is opzegbaar ten minste één maand voor het einde van de huidige verbintenis.
4.4 Elke overeenkomst wordt van rechtswege beëindigd in geval van faillissement van één van de partijen. Reeds gepresteerde diensten blijven echter opeisbaar.

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1 De verbintenissen aangegaan door VASTGOEDMARKETING betreffen inspannings-/middelenverbintenissen. Termijnen zijn dan ook steeds indicatief. Dit wil zeggen dat de datum van levering slechts als aanwijzing wordt opgegeven, maar dat deze VASTGOEDMARKETING niet bindt. Vertraging in levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

ARTIKEL 6. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN VASTGOEDMARKETING

6.1 VASTGOEDMARKETING zorgt ervoor dat verkopers hun pand door bekwame marketeers en vastgoedexperten zowel online en offline op een professionele manier in de kijker kunnen zetten voor een specifiek doelpubliek. Daarnaast zal het door intelligente automatisering de verkoper tijdens het verkoopproces ontzorgen. Vastgoedmarketing voert geen onderhandelingen, treedt niet op als tussenpersoon of bemiddelaar, en valt derhalve buiten het toepassingsgebied van de Vastgoedmakelaarswet. De verkoper heeft zelf de keuze hoe hij het aangeleverd materiaal en diensten aanwendt. De verkoper en koper komen zelf tot een verkoopovereenkomst. Mocht de verkoper ondersteuning nodig hebben om kopers te begeleiden tijdens de bezoekdag, of bij onderhandelingsgesprekken, kunnen wij hun zeker enkele deskundige makelaars aanbevelen.

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID & RISICO

7.1 Voor bepaalde diensten werkt VASTGOEDMARKETING samen met gespecialiseerde partners. Een beschrijving van de garanties en de aansprakelijkheid van deze partners zijn steeds opvraagbaar.

7.2 Op vraag van de klant kan VASTGOEDMARKETING het beheer overnemen van diensten of een platform die door een derde partij werden geleverd of ontwikkeld. VASTGOEDMARKETING is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten die door deze derde partij werden begaan.

7.4 De klant dient de toepasselijke wettelijke bepalingen en eventuele contractuele verplichtingen te respecteren en vrijwaart VASTGOEDMARKETING voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade en kosten veroorzaakt door eventuele inbreuken begaan door de klant, alsook aanspraken van derden. Deze vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van toepassing.

7.5 De diensten worden als voorlopig opgeleverd en aanvaard beschouwd zodra ze aan de klant worden aangeboden en voorgelegd. Deze voorlopige aanvaarding wordt zonder schriftelijk tegenbericht van de klant na 4 weken definitief, hetgeen inhoudt dat bijkomende wijzigingen door VASTGOEDMARKETING additioneel in regie zullen worden gefactureerd.

7.6 De klant erkent uitdrukkelijk dat VASTGOEDMARKETING enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor bewezen schade als rechtstreeks gevolg van opzettelijke fout van VASTGOEDMARKETING.

7.7 VASTGOEDMARKETING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog.

7.8 In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan het factuurbedrag van de laatste opdracht, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, dit steeds naar vrije keuze van VASTGOEDMARKETING. De totale aansprakelijkheid van VASTGOEDMARKETING zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan VASTGOEDMARKETING werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat betreft diensten afkomstig van leveranciers, aanvaardt VASTGOEDMARKETING geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.9 Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover VASTGOEDMARKETING, aanspraken op schadevergoedingen daaronder inbegrepen, vervallen drie maanden nadat de betreffende vordering is ontstaan.

7.10 VASTGOEDMARKETING verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van VASTGOEDMARKETING zijn inspannings-/middelenverbintenissen. VASTGOEDMARKETING is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

7.11 VASTGOEDMARKETING kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

7.12 Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij VASTGOEDMARKETING bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

ARTIKEL 8. VERPLICHTINGEN KLANT

8.1 De klant draagt steeds de verantwoordelijkheid voor het bezorgen van de wettelijke gegevens. Alle gevolgen, ten gevolge van het niet bezorgen van deze gegevens, vallen ten laste van de klant.

8.2 Omwille van de transparantie naar potentiële kopers, verplicht de verkoper zich ertoe niet te verwijzen naar een vastgoedmakelaar of andere tussenpersoon, betreffende de inhoud van de advertentie van de verschillende media voorgesteld voor VASTGOEDMARKETING.

8.3 De klant verbindt zich ertoe om de verkoop van zijn eigendom binnen de 48 uren aan VASTGOEDMARKETING volgend op de ondertekening van de verkoopovereenkomst mee te delen, alsook de modaliteiten van de verkoop.

8.4 In geval van verkoop van het onroerend goed, verbindt de klant zich er eveneens toe het uithangbord dat hem door VASTGOEDMARKETING ter beschikking werd gesteld, samen met de sticker “verkocht” op zijn eigendom te laten staan, dit ten minste tot aan de ondertekening van de verkoopakte.

8.5 Met betrekking tot de inhoud van publicaties en eerbiediging van de rechten van derden: De klant draagt de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicaties waar VASTGOEDMARKETING in faciliteert. VASTGOEDMARKETING is niet aansprakelijk voor de publicatie van teksten, foto’s, illustraties, muziekstukken en in het algemeen op alle werken, aangeleverd of aangevraagd door de klant, en die nog geen deel uitmaken van het publiek domein.

8.6 Met betrekking tot het plaatsen van het verkoopbord en -palen aan het onroerend goed: Het plaatsen van de borden is onderworpen aan de Vlaamse code volgens artikel 9, volgens de artikelen 42 en 44 van de stedenbouwkundige regeling van de regio Brussel-hoofdstad en volgens de wetgeving artikel 262 van de Waalse code daterend van 16 juli 2010 en laatst gewijzigd op 17 januari 2014.

De klant is zelf verantwoordelijk voor eventuele lokale belastingen, gemeentebelasting, vergoeding of eventuele belasting betreffende de installatie van een bord op zijn grondgebied.

VASTGOEDMARKETING is niet verantwoordelijk voor het onderhouden van het bord en wijst de verantwoordelijkheden af in geval van diefstal of schade, ingesloten de schade veroorzaakt door de weersomstandigheden, vandalisme,… Alsmede in geval van schade indien het bord, bij navraag van de klant, geplaatst is buiten de regionale beperkingen. In geval van schade, verlies of gestolen en indien de klant het bord wenst te vervangen, zal de klant daarvoor de totale kosten moeten dragen.

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 VASTGOEDMARKETING is niet aansprakelijk in geval zij door overmacht, of andere omstandigheden buiten hun wil om, wordt verhinderd om de overeenkomst uit te voeren.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN, EIGENDOMSRECHTEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Onder intellectuele eigendomsrechter wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening, model, octrooien, octrooien, domeinnamen,  knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

10.2 Alle rechten op werken ontwikkeld door de klant blijven zijn eigendom.

10.3 Alle rechten op werken die door VASTGOEDMARKETING zijn ontwikkeld blijven ten allen tijde eigendom van VASTGOEDMARKETING. VASTGOEDMARKETING behoudt zich het recht de bestanden als referentie of als eigen reclame te gebruiken.                           
10.4 VASTGOEDMARKETING heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom de opdracht te (laten) vermelden of verwijderen.                        
10.5 Na het voltooien van de opdracht hebben nog de klant nog VASTGOEDMARKETING jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 11. BETALINGSMODALITEITEN

11.1 Al onze facturen zijn in hun geheel betaalbaar op vervaldag en op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen.

11.2 Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, om de tegoeden niet verder te laten oplopen, en dit zonder aanmaning van onzentwege.

11.3 De betaling zonder enig voorbehoud van een gedeelte van een factuur geldt als volledige aanvaarding van die factuur.

11.4 Bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele interest verschuldigd zijn van 10 % per jaar en verhoogd met een onherroepelijke forfaitaire schadebeding van 15 % met een minimum van 100 EUR.

11.5 De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 12. KLACHTEN

12.1 Alle klachten, alsook opmerkingen en beperkingen in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden, dienen door de klant op straffe van verval binnen de 8 dagen per aangetekend en gemotiveerd schrijven te worden opgestuurd naar de maatschappelijke  zetel van onze firma.

12.2 Het indienen van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 13. GESCHILLEN EN RECHTSMACHT

13.1 Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen.

13.2 Tussen VASTGOEDMARKETING en de klant is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, die direct of indirect betrekking hebben op de werkzaamheden of onderwerpen die voorwerp zijn van discussie, zijn onderworpen aan de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.