Privacybeleid

PRINCIPES

VASTGOEDMARKETING respecteert de individuele privacy en waardeert het vertrouwen van haar klanten, medewerkers, leveranciers, contractanten, zakenpartners en het grote publiek.

Daarom streeft VASTGOEDMARKETING ernaar om persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en vrij te geven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet.

 

INFORMATIEBEVEILIGING

VASTGOEDMARKETING is toegewijd om te voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het management van VASTGOEDMARKETING erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatie-assets van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking, onjuiste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management, of andere verwante concepten.

VASTGOEDMARKETING is daarom toegewijd aan het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van haar informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens en informatie in het algemeen te waarborgen.

VOORAFGAANDELIJKE TOELICHTING

Wanneer u contacten onderhoudt met “VASTGOEDMARKETING”, verder genoemd “onze onderneming”, vertrouwt u persoonlijke gegevens toe aan onze onderneming.  

Onze onderneming respecteert uw privacy en streeft ernaar om deze persoonlijke gegevens te behandelen en te beschermen op een manier die in overeenstemming is met de wetgeving van de landen waarin zij zaken doet.  In deze Privacy en Cookie-verklaring wordt:

 1. a) vooreerst uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waartoe wij deze aanwenden en hoe wij deze beschermen.  
 2. b) Vervolgens geven wij U bij deze toelichting over de door onze onderneming op haar website(s) gehanteerde cookies. 

Deze Privacy en Cookie-verklaring kan steeds eenzijdig door onze onderneming worden gewijzigd, reden waarom wij u dan ook aanraden om deze Privacy en Cookie-verklaring regelmatig na te kijken.

 

 1. PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: APRIL 2021 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring behandelt de informatie die we verzamelen op onze websites en bij onze activiteiten. Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. 

Deze verklaring is van toepassing op de VASTGOEDMARKETING-diensten in het algemeen.

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacy- en Cookie-verklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens waarover “VASTGOEDMARKETING” komt te beschikken in het kader van de realisatie van haar voorwerp.  

 

Zij is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van de website(s) van onze onderneming en op alle andere personen die met onze onderneming contacten onderhouden en/of opnemen.

 1. PERSOONSGEGEVENS

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, deze gegevens die een persoon identificeert of het mogelijk maakt om een persoon te identificeren.  Het betreft enerzijds deze persoonsgegevens die onze onderneming komt te verwerven door uw gebruik van de website(s) van onze onderneming (waaronder doch niet beperkt tot deze gegevens die u zelf invoert) en anderzijds de persoonsgegevens die u aan onze onderneming overmaakt via andere kanalen (zoals onze antwoordformulieren, contractdocumenten, al dan niet via onze partners of via uw gebruik van onze goederen en diensten). 

Onze onderneming kan onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

 1. a) persoonlijke identificatiegegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
 2. b) financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 3. c) kopie identiteitskaart (voorzijde);
 4. d) elektronische identificatiegegevens zoals het IP-adres van uw pc, tablet of smartphone, locatie, cookies;
 5. e) contractgegevens: zoals bijvoorbeeld welke contracten u met onze onderneming heeft afgesloten, alle gegevens die voorafgaand aan de contractsluiting werden overgemaakt en tenslotte de gegevens die werden overgemaakt met het oog op de eventuele contractsluiting doch die finaal niet in een contract zijn geresulteerd
 6. f) uw taal-voorkeuren;
 7. g) de project-voorkeuren;
 8. h) de regio-voorkeuren;
 9. i) de gegevens die werden uitgewisseld in het kader van sollicitaties zoals informatie over uw werkervaring, diploma’s en opleidingen, beroepskwalificaties.
 10. j) Gegevens die betrekking hebben op de projecten zoals bouwplannen, vergunningen, lastenboek;

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de werking van de website en het verrichten van onze onderneming van haar werkzaamheden, zijnde het realiseren van haar voorwerp.

Onze onderneming kan meer persoonsgegevens verzamelen naarmate u meer gebruik maakt van onze website of de (al dan niet pre-)contractuele samenwerking evolueert.  

 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKERS

“VASTGOEDMARKETING” is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Dit betekent dat onze onderneming bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden verzameld en tenslotte met welke middelen zij zullen worden verwerkt.  

Onze onderneming stelt één of meerdere gegevensverwerkers aan die op haar vraag de persoonsgegevens verwerkt.  Meer in het bijzonder doet onze onderneming beroep op gegevensverwerkers, zijnde andere ondernemingen die onze onderneming heeft ingeschakeld voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden, communicatiedoeleinden  Deze verwerkers zijn verantwoordelijk om vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

Met alle verwerkers werden de nodige garanties bekomen om te voorzien in de passende maatregelen om de omgang met persoonsgegevens overeenkomstig de GDPR en de beveiliging van de persoonsgegevens te kunnen garanderen.

 

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Onze onderneming zal Uw gegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden, meer bepaald:

 1. a) ontwikkelen en ontplooien van de activiteiten (voorwerp) van onze onderneming; 
 2. b) klantenbeheer: klantenadministratie, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 3. c) personeelsbeheer, inbegrepen de afhandeling van sollicitaties;
 4. d) beantwoorden en opvolgen van vragen en suggesties via de website op een duidelijke, pertinente en gerichte manier;
 5. e) beheer en de opvolging van prospecties, onderhandelingen, projectontwikkeling, e.d.m.;
 6. f) bescherming tegen fraude en overtredingen;
 7. g) gepersonaliseerde marketing en reclame indien u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd;
 8. h) statistische doeleinden noodzakelijk om het gebruik van de website van onze onderneming te optimaliseren.

 

 1. VERWERKINGSGRONDEN

Onze onderneming verwerkt uw persoonsgegevens steeds met het nodige respect voor de toepasselijke wettelijke bepalingen. We vallen hierbij terug op één van volgende juridische verwerkingsgronden:

 1. a) de uitvoering van de overeenkomst:

Pre-contractuele fase:

– Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;

– Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;

– Opmaken van overeenkomsten;

Contractuele fase:

– Klantenbeheer

– Leveranciersbeheer

– Uitvoeren van de contractuele opdracht

 1. b) het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 2. c) het gerechtvaardigd belang:

  – Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

– Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

– Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze gebouwen.

– Het contacteren van bestaande klanten voor commerciële doeleinden of het versturen van een nieuwsbrief voor soortgelijke diensten.

 1. d) uw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).
 2. DUUR VAN DE VERWERKING

Onze onderneming bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is om haar voorwerp te realiseren, de overeenkomst uit te voeren of af te dwingen, de vooropgestelde doeleinden te realiseren, aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en geschillen of gedingen op te lossen.

 

 1. MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN – VERWERKERS

Onze onderneming kan uw gegevens delen met derde partijen. Uw persoonsgegevens worden gecommuniceerd aan de volgende derden teneinde de doeleinden voornoemd, te realiseren: 

 1. a) de ondernemingen en tussenpersonen waarop op onze onderneming een beroep doet voor het beheer en de uitvoering van de overeenkomsten van onze onderneming die kaderen binnen de realisatie van het voorwerp van onze onderneming, inbegrepen haar leveranciers, aannemers, uitvoeringsagenten, de commerciële partners van onze onderneming (bijvoorbeeld de makelaars, verkopers en acquisitie-managers,  marktonderzoekbureaus, e.a.);
 2. b) de bevoegde overheidsinstanties of, op uitdrukkelijk bevel of vordering hiertoe, de gerechtelijke instanties;
 3. c) derden belast met de uitvoering van bepaalde (verwerkings-)activiteiten in opdracht van de onderneming;
 4. d) derden belast met het organiseren van, of het bijstaan van onze onderneming bij de klantenservice;
 5. e) derden belast met het organiseren van de bescherming van de personen over wiens persoonsgegevens onze onderneming beschikt (bijvoorbeeld om spam te voorkomen of pogingen om gebruikers van onze diensten te bedriegen);
 6. f) derden belast met het organiseren van, of bijstaan bij de bescherming en beveiliging van de systemen van onze onderneming;
 7. g) derden die betrokken zijn bij de overdracht of het herstructureren van onze onderneming, inbegrepen doch niet beperkt tot de verkoop van aandelen, fusies, e.a.;
 8. h) derden die betrokken zijn bij de bescherming van de rechten van onze onderneming en die betrokken zijn bij de afhandeling van gerezen geschillen of gedingen.

 

 1. WAAR DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

De persoonsgegevens die door onze onderneming worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in België of een ander land waar onze onderneming actief is.  

 

Wanneer we persoonlijke gegevens uit de Europese Economische Ruimte naar andere landen overbrengen, worden passende waarborgen genomen overeenkomstig de GDPR, om te zorgen voor een maximale bescherming van uw gegevens en uw rechten.

 

 1. DOORVERWIJZING NAAR WEBSITES EN SOCIALE MEDIA

De website van onze onderneming kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere ondernemingen of door sociale media worden aangeboden. Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze Privacy- en Cookie-verklaring op die websites van toepassing.

Als u de inhoud van de website van onze onderneming via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de bezoekers van die sociale media mogelijks zichtbaar zijn. Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. 

 

 1. WIJZE WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEVEILIGD

 

“VASTGOEDMARKETING” voorziet passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van haar activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan ”VASTGOEDMARKETING” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 1. UITOEFENING VAN RECHTEN INZAKE PERSOONSGEGEVENS

Onder bepaalde voorwaarden geniet u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

 1. a) onze onderneming informeert u op uw verzoek en op overzichtelijke en gestructureerde wijze (vb. excel-bestand) over welke persoonsgegevens onze onderneming precies van u bijhoudt en wat zij met die informatie doet;
  b) indien de informatie die onze onderneming over u beschikt onjuist of onvolledig zou zijn, dan zal onze onderneming dit op uw verzoek corrigeren.

 

In volgende gevallen hebt u hebt ook het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen, meer bepaald wanneer:

 

 1. a) onze onderneming uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft in het kader van de realisatie van de door haar vooropgestelde doeleinden;
 2. b) u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens terug intrekt en er geen enkele andere wettelijke grondslag is die het verwerken van uw persoonsgegevens toestaat;
 3. c) u op rechtmatige wijze een bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 4. d) uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze verwerkt worden;
 5. e) onze onderneming uw persoonsgegevens moet verwijderen op basis van een wettelijke verplichting.

Voorgaande steeds met dien verstande dat onze onderneming in bepaalde gevallen niet anders kan dan Uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.  Op niet-limitatieve wijzen kan onder meer worden verwezen naar de wettelijke verplichting van onze onderneming om facturen aan klanten gedurende zeven jaar bij te houden.

Verder hebt u ook het recht om onze onderneming te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  Zo onder meer wanneer er een geschil bestaat omtrent de accuraatheid van de gegevens, deze gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de periode noodzakelijk voor onze onderneming om uw geldig verzoek tot verwijdering af te handelen.

De uitoefening van voormelde rechten kan tot gevolg kan hebben dat onze onderneming haar contractuele verplichtingen tegenover u niet meer kan nakomen.  In dit geval kan onze onderneming haar verplichtingen opschorten zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor de gebeurlijke nadelige gevolgen hiervan.

Onze onderneming heeft het recht om bepaalde bewerkingen, al dan niet tijdelijk, niet uit te voeren of te annuleren indien bepaalde persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn.

 

De bovenstaande verzoeken kan u samen met een kopie van de voorzijde uw identiteitskaart (als bewijs van uw identiteit en dus de rechtvaardiging van dit verzoek) per e-mail richten aan (1) hallo@vastgoedmarketing.be. Om misbruiken te voorkomen zal onze onderneming uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit. 

 

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over deze Privacy en Cookie-verklaring heeft, kan u zich eveneens richten tot hallo@vastgoedmarketing.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be 

 

Voormelde rechten kunnen geen bijkomende rechten doen ontstaan dan deze voorzien in deze Privacy- en cookieverklaring of door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.